So Kameremer sa Ranao na Pitibaba

abul-a-presscon-at-msu
Secretary Alonto

Inisurat e ROCAYA SUMNDAD OTICAL YAHYA

Aya pinakapobre a region sa Pilipinas na giya Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) na giya Ranao (Lanao del Sur) e pinakapobre a probinsiya sa ARMM na sii mambo madadalem sa Ranao so pekhameremeran a munisipiyo go pekhameremeran a barangay.

 “Giyanan e kenalon o Parinta National a Pilipinas (National Government) ka sii tano kiran pephakakowa sa statistics sa (NEDA),” tigi Abul Khair D. Alonto, secretary a Mindanao Development Authority (MinDA) inako timooniyan so press (press conference) ko alongan a Salasa a minilemba sa Mindanao State University (MSU) Main Campus.

Aya kabasa e Secretary Alonto na so kameremer sa Ranao na minitegel a kasasakitiron ko pagtao sa tigiyan a “lagido baini pitibaba a kapopobre-e reketano.”

Tigi Secretary Alonto: “Aya dinggulaolaan a MinDA a salinggogopaiyanon so peda komakapet ko parinta na so andamanaya e kada tano sa gyangkai a knaba (matag) piyakayaya, ka da a ikhaya sii, a kareregeni sangkaya a tao sa Ranao na aya mala na gya miya thataro a mga munisipyo go mga barangay o andamanaya e kisampay kiran ko kamapiyaan goso kapkiozor o kapakapiya o kaphagingud, na sii anan magendod ko Allah ko limo iyan, na ogaid naso kapenggalebekaon na knaba  so Allah ka aya pungalubukon na suktano a madakul a tao, (aya panggulubuk na) so komakaput ko parinta na aya punggalubukon maana niyan naso kanggalubuka niyan sa kada tano sa giya karuruguni rektano.”

 “Sii ruktano matatago o ptagumpiya tano antaa ka di,” tigi Secretary Alonto.

Ayakon muna a siyongowan e Secretary Alonto a MSU ka kagiya giyae e pinakamaporo a pekhazagban sa ilmo o manga Muslim ago sa kadadayamangiyan sa Mindanao na kalokalo a tigiyan na oba “so mosawir iran sa MSU, so sowa iran na mibgay iran ruktano mi supporta iran ruktano  sa kada tano sa gyoto a diran katharowa sa pinaka pobre a karurugunan a magi ingud sangkaya a Pilipinas sa kiyapamakinuga ko kiran na  gyai ki song akun kiran sa gyai kiyapaka talingomae tano sii sa alhamdolilah ka miyakatalingoma kano antanowai kapamamagogopae a gyae a awida akal.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s